POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Szanowni Państwo,
Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agata Kaczorowska, prowadząca gospodarstwo agroturystyncze pod nazwą Wierzbowy Jar. Administrator prowadzi usługi najmu krótkoterminowego w obiekcie noclegowo-turystycznym pod nazwą „Wierzbowy Jar” , z siedzibą w Mniszkowie 1 , 58-520 Janowice Wielkie
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, w następujących celach:
– przygotowania oferty i podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO);
– realizacji procesu rezerwacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO);
– zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z zawieranymi umowami np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z zawieranymi umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z Państwa pobytem w „Wierzbowy Jar” – jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– badania poziomu zadowolenia klientów z oferowanych i świadczonych przez Administratora usług, realizacji procesu wydania i obsługi zniżek dla stałych klientów, planowania rozwoju, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– zabezpieczenia mienia i osób przebywających na terenie obiektu- jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. firma ubezpieczeniowa, urząd skarbowy. Odbiorcami Państwa danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji umowy, zaś po jego upływie przez okres niezbędny do:
– zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami,
– wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych,
– realizacji badania poziomu zadowolenia klientów z oferowanych i świadczonych przez Administratora usług, realizacji procesu wydania i obsługi zniżek dla stałych klientów, planowania rozwoju, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (przez okres 5 lat od Państwa ostatniego pobytu).


Zapewniamy Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie ( pod numerem 537606447 ) lub mailowo (na adres wierzbowyjar@gmail.com )
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu zawarcia i realizacji wynajmu. Niepodanie Państwa danych uniemożliwi zawarcie oraz realizację wynajmu.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Agata Kaczorowsa informuje również, że na terenie „Wierzbowy Jar” prowadzana jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez „Wierzbowy Jar”.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przy użyciu monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit.